ΦΥΛΗ

   Οι Έλληνες μεταχειρίζοντο τόν όρο ΦΥΛΗ, εδώ και πολλές χιλιετίες. Υπάρχουν κείμενα περί το 11.800 π.Χ. (Ναι καλώς διαβάσατε έντεκα χιλίαδες οκτακόσια έτη π.Χ. Διά περισσότερα ως προς το 11.800 π.Χ. Και την χρονολόγησην των ΟΡΦΙΚΩΝ εις Ιωάννην Πασσάν: “Τα Ορφικά” εκδ. ΗΛΙΟΣ, σελ.102 κ.ε.) όπου αναφέρεται η φυλη. Στους “Ορφικούς Ύμνους” και συγκεκριμένα στον “Νεμέσεως Ύμνον” (61) υμνείται η θεά Νέμεσις η οποία “βλέπει τα πάντα και παρατηρεί τον βίο των ανθρώπων που ανήκουν εις πολλάς φυλάς”: “πανδερκής ἐσορῶσα βίον θνητῶν πολύφυλων”. (...)
   Τέλος στα “Αργοναυτικά” (στιχ. 47-74, 75-103, 278-306) αναφέρονται “ἄξενα φῦλ΄ ἀνθρώπων”, “βάρβαρα φὺλλα”, “ἀθανάτου ρίζης γένος”.
(...)
   Οι Αρχαιοέλληνες ήξεραν καλώς την φυλήν, εις όλα της μάλιστα τας λεπτομέριας.
Ασφαλώς δεν περιμένω από τους τουρκόγυφτους γραικύλους να αισθάνονται υπερηφάνια και ευτυχία για την ευγενική Ελληνική καταγωγή τους.
   Θα προχωρήσω τώρα σε μία συνοπτική παρουσίασι διαφόρων όρων, που έχουν σχέση με τη φυλή, την οποία ενώ υπάρχει και το ξέρουν, αποφεύγουν να την αναφέρουν οι σύγχρονοι βιολόγοι (πλην αξιεπαίνων εξαιρέσεων) από φόβο μήπως τους αποκαλέσουν ρατσιστές. Τα DNA, τα γονίδια, η κληρονομικότητα, τα χρωμοσώματα, κ.τ.λ. διέπουν τη ζωή του ανθρώπου και σχηματίζουν τις φυλές, δίχως να επηρεάζονται από την προπαγάνδα.
   Το σύνολο των ανθρώπων της ίδιας καταγωγής ονομάζεται φυλή. Τα άτομα επομένως που συγκροτούν τη φυλή συνδέονται μεταξύ τους, διά φυσικής συγγένειας, είναι όμαιμα. Ο Αριστοτέλης ευστόχως παρατήρησε στα “Ηθικά Ευδήμεια” ότι ο άνθρωπος είναι “κοινωνικὸν ζῶον πρὸς οὓς φύσει συγγένειά ἐστίν” (1242α, 30 και αναλόγως στα Πολιτικά 1280β, 32-45 και Α, 1-6). Ο Αριστοτέλης εδίδαξε ότι τα μέλη της κοινωνίας (κοινωνικοί) συνδέονται πρωτίστως δια της φυλής (γένους) και του είδους και κατόπιν δια της συμβιώσεως (ενθ. ανωτ. 1242α, 25).
   Έκαστος είναι φορέας των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων της φυλής του. Στην νεότερη εποχή ο σοφός Λε Μπον στο περίφημο σύγγραμμά του “Η ψυχολογία των όχλων” διαπιστώνει, ότι: η φυλή ως παράγοντας καθορισμού των γνωμών και των δοξασιών του όχλου, τοποθετείται στην πρώτη γραμμή, διότι και μόνη της είναι σημαντικότερη από όλους τους άλλους παράγοντες”.
   Κάθε φυλή την ιδιομορφίαν της, η οποία αρχίζει από το χρώμα της επιδερμίδος και φτάνει στα χαρακτηριστικά της ψυχής. Κάθε φυλή ξεχωρίζει από την άλλη λόγω εξωτερικών (σωματικών) και εσωτερικών (πνευματικών) διαφορών. Οι φυλετικές ιδιότητες ρυθμίζονται από την κληρονομικότητα (γονότυπος) στην οποία όμως επιδρά (θετικώς ή αρνητικώς) το περιβάλλον με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ή να μην εμφανίζεται κάποια ιδιότητα (φαινότυπος).
(...)
   Στον “Άτλαντα Γεωγραφίας” (εκδ. Δημητράκου) υπάρχει διαφωτιστικό κεφάλαιο με τον τίτλο “Ανθρώπιναι Φυλαί”. Είναι πραγματικώς ωραίο να διαβάζεις επιστημονικά κείμενα, που θέλουν να σε ενημερώσουν και πραγματικώς άσχημο να διαβάζεις προπαγανδιστικά κείμενα, που θέλουν να σε παραπλανήσουν. Το σύγγραμμα δίδει τον ακόλουθο ορισμό της φυλής:
λέγοντες φυλή εννοούμε ομάδα ατόμων με ξεχωριστό ή κατ' επικράτισιν όμοια σωματικά και ψυχικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι κληρονομικά (ενθ. ανωτ, σελ.: 86) αναλύεται η μονοφυλική ή πολυφυλική καταγωγή του ανθρώπου και περιγράφονται οι ιδιότητες που μελετώνται διά τον καθορισμόν μιας φυλής. Παρατίθεται πλήθος φωτογραφιών φυλετικών τύπων και εξηγείτε με επιστημονικές μεθόδους ο διαχωρισμός των ανθρώπων σε φυλές. 
Κατά την μελέτη:
σύμφωνα με τα ανωτέρω οι βασικές φυλές, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε όλη τη Γη και από τις οποίες όλες είναι τρεις: 1) Η Ευρωπαϊκή λευκή φυλή. 2) Η Μογγολική κίτρινη φυλή και 3) οι Νέγροι μαύρη φυλή” (ενθ. ανωτ. σελ.: 90).
   Συνιστώ στους παρασυρθέντας αφελείς που αντιρατσίζουν να ανοίξουν κάποιο επιστημονικό βιβλίον. Η μάθηση ουδέποτε βλάπτει. Εξ άλλου είναι και ζήτημα λογικής η αποδοχή της βιολογικής πραγματικότητας, που ονομάζεται φυλή.
   Οι φυλές είναι άνισες. Αξιολογούνται βάσει της ικανότητάς τους να δημιουργούν πολιτισμό. Κατ' αυτό τον τρόπο διακρίνονται γενικώς τρεις κατηγορίες φυλών. Οι ανώτερες, οι μεσαίες και οι κατώτερες. Στην ανώτερη κατηγορία κατατάσσονται όσες φυλές μπορούν να δημιουργήσουν δικό τους πολιτισμό. Στην μεσαία όσες δεν δημιουργούν δικό τους πολιτισμό, αλλά μπορούν να αφομοιώσουν έναν ξένον και στην κατώτερη όσες φυλές δεν δημιουργούν δικό τους πολιτισμό, ούτε μπορούν να αφομοιώσουν έναν ξένο.
   Ο Γουσταύος Λε Μπον (1841 – 1913) διέκρινε τις φυλές σε τέσσερις κατηγορίες: α) πρωτόγονες, β) κατώτερας, γ) μεσαίες και δ) ανώτερες. Οι πρωτόγονοι είναι ελάχιστοι (π.χ. ιθαγενείς Αυστραλοί) βρίσκονται τελείως σε ζωώδη κατάσταση και είναι ανεπίδεκτοι οποιασδήποτε αγωγής.
   Ο καθηγητής Α. Γρανίτσας γράφει στην “Γενική Βιολογία” (τόμος 3ος, 3η έκδοση, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 178) ότι:
Ο Homo sapiens διαιρείται σε διάφορες φυλές. Η ταξινόμηση των ανθρώπων σε φυλές ήταν πάντοτε όχι μόνο δύσκολη, αλλά και βεβαρυμένη με πολλάς προκαταλήψεις. Η αρχική διαίρεση βασλιστηκε στο χρώμα της επιδερμίδας, αργότερα προστέθηκαν και άλλα γνωρίσματα. Οι ταξινομήσεις διαφέρουν ανάλογα με τους συγγραφείς. Διακρίνονται συνήθως 4 μεγάλες ομάδες όπως:
  1. Νεγροειδής
  2. Καυκασοειδής
  3. Μογγολοειδής
  4. Αμερικανο-ινδικός
και μερικές μικρότερες ομάδες όπως είναι οι Οττεντότοι, οι Αυστραλοειδείς κ.λ.π. Μερικοί συγγραφείς διακρίνουν 30 φυλές” (...)
   Η ταξινόμηση των ανθρώπων σε φυλές ακολουθεί να είναι “βεβαρυμένη με πολλές προκαταλήψεις”. Οι φυλές υπάρχουν, είναι μια πραγματικότητα. Αλλά μερικοί από προκατάληψη τις παραβλέπουν. Κρίμα που εθελοτυφλούν και περισσότερον κρίμα όταν οι εθελοτυφλούντες είναι βιολόγοι και πρυτάνεις πανεπιστημίων. Ωραία μαθήματα επιστήμης παραδίδουν στους φοιτητές τους, στους οποίους δεν λένε την αλήθεια περί φυλών, αλλά διδάσκουν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι.
   Στο “Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσας” του Δ. Δημητράκου (εκδ. Δομή Αθήνα 1964 λ. Φυλή) αναφέρεται, ότι η φυλή είναι: “σύνολον ανθρώπων διά κοινής καταγωγής συνδεόμενον προς αλλήλους”.
   Στο “Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκης” (Αθήνα 1931, λ. Φυλή) ορίζεται, ότι φυλή είναι: “το σύνολο των εκ κοινής καταγωγής ανθρώπων, άθροισμα ή τμήμα της ανθρωπότητας που έχει κοινά χαρακτηριστικά και ιδιότητες”.
   Στην εγκυκλοπαίδεια “Υδρία” (εκδ. Αξιωτέλη, Αθήνα 1983, λ. Φυλή) διαβάζομεν, ότι φυλή είναι: “σύνολο ανθρώπων με κοινή καταγωγή και όμοια γενικά γνωρίσματα (χρώμα του δέρματος κ.λπ.)”.
   Και αλλού ορίζεται ακριβώς το ίδιο, ότι δηλαδή φυλή είναι: “σύνολο ανθρώπων και κοινά χαρακτηριστικά” (Λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας, εκδ. Αυλός, Αθήνα 1978, λ. Φυλή).

   
   Όλοι, λοιπόν αναγνωρίζουν την φυλή ως βιολογική πραγματικότητα, που περιλαμβάνει ανθρώπους κοινής καταγωγής, τους όμαιμους.
Βιβλίο: ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Ἀπὸ τὸ ψεῦδος στὴν ἀλήθειαν
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης
Εκδόσεις: ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Σελίδες: 25 - 36

Συνεχίζεται...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις