Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (3)

Κεφάλαιο Γ΄

4α΄ Ἐθνικισμός και ἐνέργεια
(...)
   Ὁ ἐθνικισμός εἶναι μορφή τῆς ἐνέργειας. (...)
Ἡ ὕπαρξις ἑνός ἔθνους εἶναι ὅλη ἐνέργεια. Ἅμα παύση νά εἶναι ὅλη ἐνέργεια, χάνεται τό ἔθνος σιγά σιγά. (...)
Λοιπόν, οἱ ἐνεργτικοί ἄνθρωποι δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι έθνικισταί, εἴτε τό ξέρουν εἴτε μή, δέν μπορεῖ παρά νά ζοῦν ἀνάμεσα στό ἔθνος τους καί ἐκεῖ νά ξοδεύουν τή δύναμή τους καί εκεῖ νά παίρνουν δύναμη. [Σελ.: 44]

15α΄ Πατρίδα

(...)Ἄν ἀλλάξης ἐθνισμό μέ τόν καιρό καί κάμης ἔτσι ὥστε τα παιδιά σου νά εἶναι λίγο διαφορετικού ἐθνισμοῦ καί τά ἐγγόνια σου πολύ διαγορετικοῦ, καλά, τό νοιώθω. Μά ἄν ἀλλάξης τόν ἑαυτό σου ἔτσι, πού νά λές: “Δέν ἔχω πατρίδα, ubi bene, ibi patria”, νομίζεις πώς εἶσαι καλλίτερος ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἤ ὑψηλότερα βαλμένος ἤ ἐξυπνότερος ἤ ἐλεθερώτερος; Ἤ μήπως πίο ἐλεύθερος καί πιό ψηλός και ἔξυπνος εἶναι ἐκεῖνος πού, ἀναγνωρίζοντας τούς δεσμούς του, νοιώθοντάς τους, τούς παραδέχεται; Καί καλλίτερος ἀκόμα καί ἐλευθερώτερος δέν εἶναι τάχα ἐκῖνος πού οὔτε ἀμφιβάλλει, οὔτε ἔχει ἀνάγκη νά ἀναγνωρίση, νά νοιώση γιά νά παραδεχθῆ τή δουλειά του καί οὔτε συζητεῖ τό ζήτημα, παρά, μένοντας στήν πατρίδα του, μένοντας Ἕλληνας ἤ Γάλλος, σκέπτεσαι ἄλλα ἤ ἐνεργεῖ ἤ μόνο ζῆ; Αὐτός μέ φαίνεται τύπος ὑγιέστερος ὁπωσδήποτε. (...) [51]

24α΄ Ἀρχαϊσμός καί ξενισμός

   Ὄχι, δέν μᾶς ἔβλαψε ἡ ἀρχαιοπρέπεια, ὁ αρχαϊσμός. Μᾶς ἔβλαψε ἡ ξενολατρία, ὁ ξενισμός. Δύο πράγματα θελήσαμε πολύ νά μιμηθοῦμε γιά νά γίνωμε ἄνθρωποι: α) τούς ἀρχαίους β) τούς ξένους, τούς Φράγκους, τούς Εὐρωπαίους. Οἱ ἀρχαῖοι δέν μᾶς ἔβλαψαν. Μᾶς ἔβλαψαν φοβερά οἱ ξένοι. Καλλίτερα θά ἦταν, χίλιες φορές ἄν, ἀντί νά διαλέγαμε τό σύνταγμα γιά πολίτευμά μας, διαλέγαμε τήν βασιλεία τοῦ Θησέα, τοῦ Κόδρου, ἤ τήν ἀθηναϊκή δημοκρατία, ἤ τό σπαρτιατικό πολίτευμα. Μᾶς ζάλισε πάρα πολύ ὁ εὐρωπαϊκός πολιτισμός. [57]

25α΄ Ὀρθόδοξος θρησκεία

   Ὑποστηρίζω τήν θρησκεία μας, ἐπειδή εἶναι ἀχώριστη ἀπό τήν ἱστορία μας, εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ἱστορίας του γένους. Και ὑποστηρίζω τήν θρησκεία μας, καί ἐπειδή, ἄν δέν τήν εἶχαν αὐτήν, θά εἶχαν ἄλλη καί ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τό ἴδιο πρᾶγμα. Ἄν ἔπερνα ἀπό μερικούς Ἕλληνες τήν θρησκεία τους, θά γίνονταν ἤ ἄθεοι ἤ μασόνοι ἤ δήθεν φιλόσοφοι, ἤ θά ἔπερναν ἄλλες ἀνόητες πόζες καί ἰδέες τωρινές, πού τις σιχαίνομαι. Καλλίτερα ἔχω νά μένω προσκυνῶντας ἕνα εἴδωλο παλιό, παρά ἕνα καινούργιο. [58]

26α΄ Φιλοπατρία

(...) θέλω νά κάμω τούς ἄλλους Ἕλληνες πατριῶτες, γι΄ αὐτό προσπαθῶ νά κεντώ τό ἐθνικό τους αἴσθημα καί τό κολακεύω καί τό ξυπνῶ. - Γιατί ὅμως θέλω νά τούς κάμω ἔτσι; Εἶναι μιά τρέλα δική μου. Ὄχι δημοκόπος, δεν θέλω νά γίνω δημοτικός, θέλω νά μαζέψω ὅ,τι δύναμη μπορεῖ νά βγάλει τό ξυπνημένο ἐθνικό αἴσθημα. [59]

27α΄ Σχολεῖα

Τά σχολεῖα τά ἑλληνικά τώρα πρέπει να εἶναι γιά δυό σκοπούς
α) ν΄ανοίγουν τό μυαλό καί
β) νά φουσκώνουν τό παιδί μέ τόν ἐθνισμό του.
Γνῶσεις καί μαθήματα πολλά καί μόνος του ὅποιος θέλει μαζεύει. [59]

1β΄

Δέν εἶναι οἱ Ρῶσοι, οἱ Βούλγαροι, οἱ Ρουμάνοι, οἱ Αὐστριακοί, οἱ Ἰταλοί, οἱ Τοῦρκοι, πού μᾶς ἐπιβουλεύονται. Ἡ εἰσβολή αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων καί οἱ ἁρπαγές τους δέν εἶναι τίποτα. Μᾶς ἐπιβουλεύονται οἱ idées modernes, ὁ σύγχρονος πολιτισμός μέ τον μασονισμό το, μέ τήν φιλανθρωπία του, μέ την ἀλληλοβοήθειά του, μέ τόν κοινοβουλευτισμό του, μέ τό ίσοπέδωμα του, πού κάνει ὅλους τους ἀνθρώπους ἴσους μέ τούς μικρότερους, ὅλος αὐτός ὁ σύχρονος πολιτισμός πού μᾶς κάνει μέτριους, ἄκακους καί μικρότερους, πού σβήνει τίς διαφορές, κόβει τίς γωνίες καί μᾶς στρογγυλεύει σάν τίς πέτρες τοῦ ποταμιοῦ, πού τίς κάνει χαλίκια τό νερό. Αὐτοῦ τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ ἡ εἰσβολή, καί ὄχι τῶν Βουλγάρων καί τῶν Ἰταλῶν, μᾶς σαπίζει καί μᾶς μολύνει καί πάγει νά μᾶς διαλύση. Αὐτός εἶναι ὁ πολιτισμός πού μᾶς κάνει ζῶα κοπαδιοῦ, καθώς λέγει ὁ Nietzsche. Καί αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ τήν ἐπίδραση πρέπει νά πολεμήσωμε, ἄν θέλωμε νά ζήσωμε. [61]

4β΄

Νά κολακεύω ἀδιάκοπα τό ἐθνικό αἴσθημα τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ἔξαψη τοῦ αἰσθήματος αὐτοῦ εἶναι
δύναμη (ὄργανο). [62]


ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΕΡΓΑ Α΄ / Ὁ Ἑλληνισμός καί οἱ Ἕλληνες
Ίων Δραγούμης
Εκδόσεις ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

Διαβάστε το προηγούμενο άρθρο εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις