Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤ' ΕΞΟΧΗΝ ΛΑΪΚΟΝ

   δ) Ἀπό ὅσα σας ἀνέπτυξα ἀνωτέρω προκύπτει ἔν αὐτονόητον καί ἀναμφισβήτητον συμπέρασμα : Ὁ Ἐθνικισμός δέν εἶναι κίνημα ἀντιδραστικόν, κίνημα πλουσίων.
   Ὁ Ἐθνικισμός εἶναι κίνημα κατ΄ ἑξοχήν λαϊκόν.
   Τοῦτο φαίνεται ὄχι μόνον ἀπό τάς ἀρχάς του, ἀλλά καί ἀπό τόν τρόπο που ἀνεφάνηκαί ἔδρασε.
   Τό σύνθημα τῆς Μ. Ἑλλάδος δέν ἐκηρύχθη ἀπό τά ἐπίσημα κόμματα τά ὁποῖα οὐδ΄ ἅπαξ ἐτόλμησαν, ὅπως εἶχαν ὑποχρέωσιν, νά ἐκθέσουν δημόσια τάς ἐπί τοῦ προκειμένου ἀπόψεις των καί νά ἀγωνισθοῦν και εἰς τό ἐξωτερικόν καί εἰς τό ἐσωτερικόν διά τήν ἀναγνώρισιν αὐτῶν.
   Σιγή ἰχθύος ἐκάλυπτε τό τεράστιας σημασίας διά τήν ὕπαρξιν καί το οἰκονομικό μέλλον τοῦ Λαοῦ μας ζήτημα, ἕως ὅτου μίαν ἡμέραν ἀβίαστος καί ἀνοργάνωτος, ἀλλ΄ ἐπιβλητική καί θριαμβευτική ἠκούσθη ἀπό τά χείλη καί τάς ψυχάς τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ πού εἶχε ἀγωνισθεί εἰς τά Ἀλβανικά βουνά ἡ φωνή καί ἡ ἀπαίτησις : «Μεγάλη Ἑλλάς».
   Ἀλλά καί ὁ ἀγών κατά τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐχθροῦ ἀπό ποῖον διεξήχθη ;
   Αἱ ὁμάδες ῶν ἀνταρτών τοῦ Ζέρβα, οἱ γενναῖοι τῆς Χ, τά παιδιά τῆς Ἐθν. Δράσεως καί τοῦ Ἐθν. Κομιτάτου καί τῶν τόσων ἄλλων ἐθνικῶν ὀργανώσεων τῶν ἐπαρχιῶν, ἡ ἡρωϊκή Χωροφυλακή καί ἡ Ἀστυνομία, δέν εἶναι ἀριστοκράται μέ μονόκλ, μέ γάντια καί μέ ἑκατομμύρια.
   Εἶναι παιδιά τοῦ λαοῦ πού ἔκλεισαν μέσα εἰς τήν καρδιάν των τήν Ἑλλάδα.
   Καί εἰς τό σημεῖον αὐτό θά μοῦ ἐπιτραπεί νά εἴπω ὅτι ἐκτός ἐλαχίστον τιμητικών ἐξαιρέσεων, οἰ πλούσιοι καί οἰ εὔποροι δέν ἐξεπλήρωσαν τά καθήκοντά των ἀπέναντι τῆς ἐθνικῆς κινήσεως.
   Ἐνῶ εἰς τούς καιρούς τῆς κατοχῆς καί τῆς ἐλασοκρατίας ὑπείκοντες εἰς τάς ἀπειλάς τῶν ἐαμιτῶν ἐπεχορήγουν δαψιλῶς τό Ε. Α. Μ. ἤδη λόγω τοῦ συντηρητισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐμφύτως παρακολουθεῖ τον πλοῦτον, τηροῦν στάσιν ἀπολύτως ἐφεκτικήν καί ἀδιάφορον ἡ ὁποία εἶναι πράγματι ἀχαρακτήριστος καί ἀξιοκατάκριτος.
   Ἀντί νά συνετισθοῦν μετά τά φοβερά γεγονότα τοῦ Δεκεμβρίου καί νά ἐνισχύσουν μέ ὅλας των τάς δυνάμεις τάς ὀργανώσεις τῶν Ἐθνικοφρόνων, τάς ἀφήνουν νά φυτοζωοῦν, ἐνῶ τό Ε. Α. Μ., πλούσιον ἀπό τάς λεηλασίας καί τάς διαρπαγάς καί τάς ἔξωθεν ἐπιχορηγήσεις, ἔχει πόρους τούς ὁποίους οὐδέ νά φαντασθούν δύνανται οἱ ἀγαθοί αὐτοί ἄνθρωποι καί τούς ὁποίους χρησιμοποιοῦν σήμερον διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ «τρίτου γύρου».
   Ἀποτείνομε αὐτήν τήν στιγμήν πρός τούς εὐπορους καί τούς λέγω : Μήν περιμένετε νά σᾶς ζητήσουν. Σπεύσατε μόνοι καί ἐνισχύσατε τάς ἐθνικάς ὀργανώσεις. Ὁ ἐθνικός ἀγών ἔχει ἀνάγκας. Βοηθήσατέ τον πάση θυσία διότι αὔριον θά εἶναι ἀργά.


Απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτριου Βεζανή με τίτλο : ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ, εις την αίθουσα του κινηματογράφου "Καπιτόλ" στον Πειραιά την 9ην Σεπτεμβρίου 1945.
Διαβάστε το προηγούμενο απόσπασμα της ομιλίας (περί Σοσιαλισμού και Εθνικισμού) εδώ.

Βιβλίο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΖΑΝΗΣ (1904 – 1968) Σκέψεις και Μαρτυρίες
Εκδόσεις: Πελασγός
Σελ.: 189 – 190

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις