Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ

   Χάριν της ιστορίας και κυρίως δι΄ αποκατάστασιν της ιστορικής αλήθειας θα καταγγείλω δύο ψεύδη, που εβραίοι προσπαθούν να επιβάλλουν, ως αλήθεια.
   Πρώτον ψεύδος, ότι ο Αλέξανδρος βαδίζων, προς Αίγυπτον επέρασεν από την Ιερουσαλήμ και δεύτερον, ότι έδωσεν όρκον, στην Ώπιν.
   Ιδού πως έχουν τα πράγματα:
   α) Υπάρχει ένας εβραίος, του οποίου αγνοούμεν το πραγματικόν όνομα. Αυτός εμφανιζόμενος, με το Ελληνορωμαϊκό ψευδώνυμο Φλάβιος Ιώσηπος, έγραψε βιβλίον, υπό τον τίτλον «εβραϊκή αρχαιολογία» το οποίον είναι γεμάτο από ψεύδη. Ειλικρινώς δεν με ενοχλεί, που κατασυκοφαντεί ος Έλληνας, διότι εμείς οι Έλληνες αποδείξαμεν την αξίαν μας, καθόσον είμεθα ο μόνος λαός στον κόσμον, που με την πολεμικήν του αρετή εδημιουργήσαμε, πολλάς φοράς κοσμοκρατορίας και με τας πολιτισμικάς μας αρετάς υπήρξαμεν οι πρωτοδημιουργοί του ανθρώπινο πολιισμού και κάθε ατοκρατορία είχε τους αντίστοιχους πολιτισμούς (...)
   Τότε που εμείς εμεγαλουργήσαμε με κοσμοκρατορίες-αυτοκρατορίες οι εβραίοι τι ήσαν; ήσαν δούλοι των Αιγπτίων, των Βαβυλωνίων, των Περσών, των Ελλήνων, των Ρωμαίων, πάλιν των Ελλήνων (Βυζαντινών), των Αράβων, των Τούρκων, των Άγγλων και των Γερμανών.
   Η ιστορία απέδειξεν, κατά τρόπον αναμφισβήτητον, ότι οι εβραίοι ήσαν μέχρι πρότινος λαός δούλων. Και τώρα επιζούν, στο θνησιγενές κρατίδιόν τους εξ αιτίας της Αμερικής, που τους συντηρεί. Επί πλέον ήσαν ιστορικώς ασήμαντοι και εάν δεν εσταύρωναν τον Χριστόν θα παρέμεναν άγνωστοι. Οι ιστορικοί τους ηγνοούν.
(...)
   Ουδείς αρχαίος ιστορικός, υποστηρίζει, ότι ο Αλέξανδρος επέρασεν, από την Ιερουσαλήμ. Μόνον ο ψεύτης Ιώσηπος (ή όπως αλλοιώς λέγεται) το γράφει και μάλιστα εμφανίζει τον βασιλέα να προσκυνάει τον εβραίο αρχιερέα! Εντυπωσιακόν πάντως είναι, ότι τον κατακτητήν Αλέξανδρον υπεδέχθησαν οι εβραίοι εν πομπεί, κατά τα λεγόμενα του Απίωνος.
   Επί του θέματος διαβάζομεν, στον Arthrur Weigall («Μέγας Αλέξανδρος», σελ. 258): «Σύμφωνα με τον Ιώσηπον ο Αλέξανδρος πήγε τότε κι έκανε μια επίσκεψη στα Ιεροσόλυμα. Αλλά επειδή κανένας αρχαίος συγγραφέας δεν περιγράφει το επεισόδιο οι σύγχρονοι ιστορικοί το απορρίπτουν συνήθως». Ωστόσον ο αρχιψεύτης εβραίος περιγράφει υποδοχάς του Αλεξάνδρου, προσκύνησιν, στον εβραίο αρχιερέα κ.τ.λ. που τα είδε; Από όσον γνωρίζω δεν έχει εκδοθεί, μέχρι τώρα ποινικός νόμος, που να απαγορεύει την αμφισβήτησιν της επισκέψεως του Αλεξάνδρου, στα Ιεροσόλυμα, κατά το προηγούμενον του “ολοκαυτώματος”.

   Αλλά κι αν υποθέσωμεν, ότι ο Αλέξανδρος διήλθεν, από την Ιερουσαλήμ τί σημαίνει αυτό; Τίποτε. Θέλουν όμως να δείξουν, ότι ο Αλέξανδρος έδωσε σημασία στους εβραίους. Το αληθές είναι, ότι ο Αλέξανδρος την Ιουδαίαν, η οποία κατά τον Θ. Μπρίτ («Ο Μέγας Αλέξανδρος», σελ. 144, 155): «η μικρή Ιουδαία ήτο συνηθισμένη εις την υποταγίν... το μικρόν κράτος των (εβραίων) ήτο πολύ ασήμαντον».


Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Σελ.: 817 – 821

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις